MTÜ Lahendus.net isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kehtivad alates 1. oktoober 2019

MTÜ Lahendus.net (Lahendus.net) töötleb Sinu isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega, et tagada Sinu isikuandmete kaitse ning Sinu seadusest tulenevad õigused.

Isikuandmete töötlemine hõlmab igasugu tegevust, mis seondub Sinu andmetega – muuhulgas Sinu poolt edastatud kirjade ja kontaktandemete säilitamine, nendele vastamine või nende edastamine kolmandatele isikutele.

1. Töötleme isikuandmeid vaid järgnevatel alustel:

1.1. kui Sa oled isikuandmete töötlemiseks andnud selge nõusoleku registreerides Lahendus.net kasutajaks ning töötlemine ei ületa antud nõusoleku piire;
1.2. kui töötlemine on vajalik Sinu ja Lahendus.net-i vahelise lepingu täitmiseks;
1.3. kui töötlemine on vajalik Sinu või mõne muu isiku eluliste huvide kaitsmiseks; ning
1.4. muul juhul vaid siis, kui töötlemise kohustus või õigus tuleneb seadusest.

2. Töötleme isikuandmeid vaid järgnevas ulatuses ja eesmärkidel:

2.1. Sinu kontaktandmed teadete saatmiseks ning üldise statistika kogumiseks, muuhulgas:
2.1.1. nimi;
2.1.2. sugu;
2.1.3. kasutajanimi;
2.1.4. e-mail;
2.1.5. sünniaeg;
2.1.6. elukoht linna või maakonna täpsusega;
2.2. Sinu poolt nõustamisteenuse käigus nõustajale avaldatud muud andmed.

3. Sul on õigus:

3.1. saada informatsiooni selle kohta, kas Lahendus.net töötleb Sinu isikuandmeid ning me võimaldame taotluse korral Sulle vähemalt järgneva informatsiooni:
3.1.1. töödeldavate andmete liigid;
3.1.2. töötlemise eesmärk/eesmärgid;
3.1.3. kas ning millistele kolmandatele isikutele Sinu andmeid edastatakse;
3.1.4. andmete töötlemise ning säilitamise eelduslik periood.
3.2. nõuda enda isikuandmete parandamist või kustutamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.
3.3. tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning sellisel juhul on Lahendus.net kohustatud lõpetama nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete töötlemise.
3.4. Vaidluse korral mõne isikuandmete töötlemisega seotud õiguse rakendamise osas või isikuandmete töötlemise ebaseaduslikkuse üle kohustume piirama vastavate isikuandmete töötlemise kuni vaidluse lahendamiseni.

4. Andmete töötlemise üldpõhimõtted

4.1. Lähtume andmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest. Me võtame endale kohustuse kustutada kõik isikuandmed, mille töötlemiseks alus puudub või mille töötlemise alus on ära langenud.
4.2. Isikuandmeid edastatakse vaid kolmandatest isikutest nõustajatele, kellega on Lahendus.net sõlminud konfidentsiaalsuslepingud. Kui oled registreerimisel märkinud, et soovid jääda anonüümseks, on nõustajale näha vaid Sinu kasutajanimi. Nõustajad lähtuvad lisaks seadusest tulenevatele nõuetele ka Eesti Psühholoogide Liidu psühholoogidele kohalduvatest eetikanõuetest ning Lahendus.net-i nõustajate eetilistest printsiipidest [link].
4.3. Nõustajad on kohustatud peale nõustamisperioodi lõppu hävitama kõikvõimalikud andmed, mille põhjal oleks võimalik Sinu isikut tuvastada.
4.4. Muudele kolmandatele isikutele avaldame Sinu isikuandmeid vaid juhul, kui meil on kahtlus, et Sinu tegevus võib seada ohtu Sinu või kellegi teise heaolu või tervise.
4.5. Me ei kogu kogu küpsiseid (cookies) Sinu Lahendus.net veebilehe külastuse kohta.
4.6. Töötleme Sinu isikuandmeid vaid Euroopa Liidu piires ja väljapoole Euroopa Liitu isikuandmeid ei edastata.

5. Kontaktandmed ning lõppsätted

5.1. Vastutav töötleja ehk isik, kes on kindlaks määranud käesolevad isikuandmete töötlemise eesmärgid ning põhimõtted on MTÜ Lahendus.net (registrikood 80333715), aadress Näituse tn 2, Tartu.
5.2. Kui Sulle tundub, et Sinu isikuandmete töötlemisel on rikutud isikuandmete töötlemise põhimõtteid, kui soovid rakendada mõnda enda isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Sul on muid küsimusi või kaebusi seoses isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust aadressil info[at]lahendus.net. Sinu poolt esitatud taotlused ning kaebused lahendame esimesel võimalusel, kuid keerulisemate taotluste lahendamine võib võtta kuni 30 päeva.
5.3. Sul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiad, et Lahendus.net rikub või on rikkunud isikuandmete töötlemisel Sinu õigusi. Kaebusi on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel www.aki.ee, e-posti teel aadressil info[at]aki.ee ning telefoninumbril +372 627 4135.