Lahendaja eetikakoodeks

Lahendus.neti nõustajate eetilised printsiibid 

Lahendus.neti nõustajad järgivad Eesti Psühholoogide Liidu poolt kehtestatud eetilisi printsiipe Eesti Psühholoogide Liidu psühholoogidele. Lisaks on Lahendus.neti nõustajate ehk "lahendajate" jaoks olulised järgnevad põhimõtted ja kohustused meie kirjutajate ees:


PÕHIMÕTTED
 1. Lähtume austusest inimese ja inimese elu vastu. Hoiame kirjutaja privaatsust, anonüümsust ja peame kinni konfidentsiaalsusenõudest.
 2. Aitame inimesel arendada enesemõistmise ja ise otsustamise võimet tuginedes teaduslikele teadmisetele ja kinnitust leidnud kogemustele.
 3. Püüame endale teadvustada nii oma erialaseid kui ka isiksuse tugevaid ja nõrku külgi, et realistlikult hinnata, milliseid ülesandeid võime endale võtta.
 4. Vajadusel selgitame kirjutajatele psühholoogide eetilisi põhimõtteid.
 5. Vastutame oma sõnade ja tegude või tegematajätmiste eest. Tudengiks olemine ei võta nõustajalt ära vastutust oma sõnade ja tegude eest. Samuti ei muuda vastutuse määra see, et vestlus toimub internetis kirjade vahetamise kaudu. Inimesed, kellega nõustaja tegeleb, on reaalsed isikud. Neile vastamata jätmine tähendab sama, mis näost-näkku nõustamise puhul oma klientide hooletusse jätmine.
 
KOHUSTUSED KIRJUTAJATE EES
 1. Seletame kirjutajale ehk kliendile oma tegevuse lahti nii, et tal oleks võimalik otsustada, kas jätkata kirjutamist või ei.
 2. Me ei kohusta kedagi avaldama enda kohta infot, mis pole abistamise protsessiks hädavajalik.
 3. Me ei avalda kliendile oma tegevuse või teadmistega survet.
 4. Me ei sunni klienti muutma oma tõekspidamisi või tegutsema mingil kindlal viisil. 
 5. Me ei nõusta inimesi, keda me tunneme ja ei loo isiklikke suhteid nendega, keda me nõustame.
 6. Kui klienti saaks paremini aidata mõni teine spetsialist, siis me ütleme talle seda ja anname vajalikud kontaktid.
 7. Kliendi kohta teada saadud info peame saladuses. Juhtumi arutamisel meeskonna või teiste spetsialistidega varjame andmeid, mis võimaldaksid kliendi isiku ära tundmise.
 8. Me ei hoia saladust, kui selle hoidmine kahjustab kliendi või kellegi teise elu või tervist. Infot edastame ainult neile, kes saavad antud olukorras ohusolijat aidata.
 9. Me ei hoia saladust, kui klient nõuab selle edastamist.
 10. Oma tööd dokumenteerides paneme kirja ainult hädavajaliku info ja hoiame selle isikuandmetest lahus.
 11. Juhtumite ülestähendusi hoiame nii, et meeskonnavälised isikud ei saaks neid kätte ei praegu ega ka tulevikus.
 
 
 
 
  IITEE